GLOBSALDO Taxi Aвтоматизирани процеси

Што е GLOBSALDO Taxi?


GLOBSALDO Taxi претставува интегриран за управување на флота од возила. Системот ќе Ви овозможи оптимално управување на диспечерскиот систем, зголемување на приходите преку намалување на оперативните трошоци …
Повеќе


GLOBSALDO Taxi Функции на диспечерот


  • Адресен модел
  • Кориснички информации
  • Интуитивен кориснички интерфејс

Повеќе


Предности на GLOBSALDO Taxi


GLOBSALDO Taxi претставува интегриран за управување на флота од возила. Системот ќе Ви овозможи оптимално управување на диспечерскиот систем, зголемување на приходите преку намалување на оперативните трошоци …
Повеќе

Процеси


  • Нарачки кои чекаат: Во случај кога сите возила се зафатени и клиентот се согласил да чека за првото слободно возило, системот нуди можност за редици на чекање. Кога ќе има возило кое ги исполнува критериумите, тоа ќе биде автоматски испратено на нарачката која чека. Секоја нарачка треба да има ограничено време на чекање, после кое одбележана за откажана и ќе биде отстранета од редицата на чекање. Операторот ќе биде информиран за оваа промена.
  • Закажување: Системот нуди можност за закажување на возилото на одредена локација во одредено време. Кога има таква нарачка возилото е автоматски испратено на предефинираната локација и операторот е информиран за промената.
  • Служење на повеќе такси компании: GLOBSALDO Taxi нуди телефонски центар и испраќање на повеќе возила кои припаѓаат на различни такси компании и кои се лоцирани во различни географски области Покрај тоа системот има вградена стратегија за дојдовните нарачки која ги разделува нарачките низ диспечерите, а со тоа го максимизира капацитетот за справување со нарачките.
  • Повторливи закажувања: За случаи кога ќе преовладуваат нарачките на закажување, системот нуди можност за правење на барања кои се валидни само за одреден временски интервал.
  • Организација на такси станиците: Системот го поддржува концептот на такси станици и редици. Секое возило кое паркира блиску до одредена станица е веднаш регистрирано како присутно. Системот го назначува во редицата на чекање за одредена станица. Оваа информација се користи за одбирање на возило од одредена такси станица.
  • Користење на зоните: Системот поддржува дефиниција за зоните која ја покрива географската област на операцијата. Секоја нарачка или информација за зоните, за локацијата на клиентот и дестинацијата кон која ќе се движи. Освен тоа, за секоја зона има привилегирана листа на “соседни” зони. Таа информација е потоа користена во процесот на селекција на возило во зависност од зоната од која нарачката потекнува.