Предности на GLOBSALDO AVL сервисот

Што е GLOBSALDO?


GLOBSALDO е интегриран систем за лоцирање и менаџирање на возиал и лица во реално време, како и анализа и оптимизација на ефикасноста на возниот парк на основа на податоци складирани во базата на податоци…
Повеќе


Стандардни опции


Освен податоци за локација на возило GLOBSALDO има низа на стандардни опции како и можност за интегрирање на дополнителни информации…
Повеќе


ЗОШТО GLOBSALDO?


 • 100% сопствен развој на софтверско решение…
 • Можност за 100% инсталирање на системот во простоии и на хардвер на корисникот…
 • Прилагодување на софтверско решение кон корисникот….
 • Можност за паралелна имплементација на десктоп…
 • Независност од GPS уред…

Повеќе

Кои се предностите на GLOBSADO AVL сервисот?


Намалување на трошоците за експлоатација на возниот парк и подобрување
на квалитетот на работење

 • Контрола на потрошувачката на гориво, односно подобар однос “км/литар гориво”
 • Прецизна контрола на користење на патнички возила во и вон работно време
 • Информации за сервисирање на основа на реална експлоатација на возилата
 • Прецизна информација за однесувањето на возачите при возењето
 • Можност за поповолни услови за осигурување на возилата од несречи и кражби
 • Генерирање на реални работни налози, а со тоа и зголемување на продуктивноста
 • Построга контрола на користени рути на движење
 • Интегрирање и контрола на работни налози со реалната експлоатација на возилото
 • Автоматско генерирање на извештаи за возниот парк за менаџери и возачи

Подобрување на клавитетот на услугите кон клиентите

 • Директна информација до одредени клиенти преку броеви за следење
  (ограничен пристап даден на клиент за следење на некое од возилата)
 • Информации околу времето на пристигнување, тековно или историско, заради контрола на планирање
 • Побрз одзив кон стандардни или ново-пристигнати барања на корисниците
 • Предупредување во реално време за каснење на испорака
 • Генерирање на прегледи и реални калкулации прилагодени за конкретен корисник
 • Можност за прилагодување на цените и другите услови кон крајниот корисник базирано на реални податоци

Подобрување на безбедноста на возачите и товарот во возилата

 • Вграден тастер за алармна состојба со моментален пренос на информацијата до центарот и/или e-mail и SMS
 • Брзо откривање на возилото во случај на кражба
 • Подобра заштита на товарот преку вградување на сензори на врати и/или сензори за температура и пренос на овие информации во реално време
 • Строга контрола на пристап до информациите на системот – три нивоа на пристап до информации